REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE LECHII GDAŃSK
ROZGRYWANE NA STADIONIE POLSAT PLUS ARENA GDAŃSK


§ 1.
Definicje

a) „Klub”, „Lechia” – oznacza klub piłkarski Lechia Gdańsk SA,
b) „Stadion” – oznacza stadion Stadion Polsat Plus Arena Gdańsk, na którym swoje mecze rozgrywa pierwsza drużyna Lechii Gdańsk,
c) „Siedziba Klubu” – oznacza biura zajmowane przez Lechię Gdańsk SA na Polsat Plus Arena Gdańsk,
d) „Mecz” – oznacza mecz piłki nożnej z udziałem pierwszej drużyny Lech ii Gdańsk na Polsat Plus Arena Gdańsk,
e) „KK”, „Karta” – oznacza Kartę Kibica Lechii Gdańsk,
f) Bilet” – oznacza wejściówkę uprawniającą do wstępu na wybrany mecz z udziałem pierwszej drużyny Lechii Gdańsk na Polsat Plus Arena Gdańsk,
g) Posiadacz Biletu” – oznacza osobę, która nabyła wejściówkę na dany mecz pierwszej drużyny Lechii Gdańsk na Polsat Plus Arena Gdańsk, i jest jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się tą wejściówką,


§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż Biletów prowadzona jest przez Lechię Gdańsk SA z siedzibą w: ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80 - 560 Gdańsk. NIP: 957 - 10 - 15 - 123, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000325053. Kapitał zakładowy/wniesiony 40.500.000 PLN.
2. Zakup Biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminów: „Regulamin Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk”, „Regulamin Imprezy Masowej. Mecze piłki nożnej organizowane na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk”, które dostępne są w siedzibie klubu, na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk oraz na oficjalnej stronie Klubu Lechia.pl.
3. Klub prowadzi sprzedaż Biletów na mecze rozgrywane na Stadionie w terminach określonych odrębnymi informacjami prezentowanymi na oficjalnej stronie Klubu Lechia.pl.
4. Ceny Biletów na mecze Lechii w sezonie 2022/2023 odbywające się na Stadionie przedstawione są na oficjalnej stronie internetowej Lechia.pl, ew systemie biletowym bilety.lechia.pl oraz w każdym punkcie sprzedaży Biletów na Mecze.
5. W przypadku biletu na Kartę wszelkie niezbędne dane odczytywane są poprzez mikroprocesor znajdujący się na niej . Bilet drukowany w formie papierowej posiada dane wymagane ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Wszystkie dane związane z zakupionym Biletem (sektor, rząd, miejsce, kwota cena) zapisywane są w systemie sprzedażowym i weryfikowane przez system dostępowy Stadionu.
7. Biletu nie wolno odstępować ani sprzedawać innym osobom.
8. Na jedno wydarzenie Kibic może zakupić wyłącznie jeden bilet.
9. Biletów nie sprzedaje się osobom:
a) wobec których zostało wydane przez sąd orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany obowiązujący zakaz klubowy.


§ 3.
Zasady sprzedaży i zwrotów Biletów

1. Bilety można kupić w punktach sprzedaży biletów, w kasach przy Stadionie lub poprzez serwis internetowy dostępny na stronie bilety.lechia.pl.
2. Godziny i harmonogram otwarcia wszystkich punktów sprzedaży biletów są dostępne na stronie Lechia.pl.
3. Przy zakupie Biletu kupujący zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji w systemie osoby, dla której kupowany jest Bilet. 
4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) Posiadaczowi Biletu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Biletu i żądania zwrotu ceny za Bilet.
5. Zmiana przypisanego do Biletu miejsca na Stadionie jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu Klubu o zaistnieniu takiej okoliczności.
6. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzędu i miejsca na Stadionie na podstawie informacji zawartych na paragonie fiskalnym.
7. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Bilet dla osoby małoletniej może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia.


§ 4.
Zniżki na zakup Biletów

1. Od cen zakupu Biletów na mecze Lechii rozgrywane na Stadionie przewidziane są zniżki zgodnie z cennikiem ustalanym, przez zarząd, przed rozpoczęciem danego sezonu.
2. Definicje grup związanych z powyższymi zniżkami są następujące:
a) dzieci do lat 16 - dzieci, które w dniu zakupu Biletu nie ukończyły 16 lat,
b) Licealiści, Studenci do lat 26, Seniorzy – wszystkie osoby uczące się, które w momencie zakupu Biletu posiadają ważną legitymację (szkolną lub studencką) i nie ukończyły 26 lat oraz osoby, które w dniu zakupu Biletu ukończyły 60 lat.
c) Dzieci do lat 6 – wstęp bezpłatny (bez pobierania biletu),
d) Dzieci do lat 13 – dzieci, które w dniu zakupu Biletu nie ukończyły 13 lat.
3. Zakup Biletu dla dzieci do lat 13 na sektory rodzinne zgodnie z cennikiem określonym w § 7 jest możliwy wyłącznie w przypadku jednoczesnego zakupu Biletu na sąsiednie miejsce dla ich opiekuna lub opiekunów , którym może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Opiekun może zakupić maksymalnie 10 Biletów dla dzieci do lat 13, na jedno dziecko do lat 13 Bilet może zakupić maksymalnie dwóch opiekunów.
4. Zniżek nie można ze sobą łączyć.
§ 5.
Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na oficjalnej stronie internetowej Lechia.pl. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretow ane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.